Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Triofinans

Uttalande 2023-12-12

Dnr 23-448

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Triofinans

Frågeställning:

Krav på samtycke vid sms-reklam

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han mottagit obeställd reklam via sms trots att han inte har lämnat samtyckte till det.

Företagets uppgifter
Triofinans har uppgett att anmälaren samtyckt till marknadsföring i samband med en tävling via en samarbetspartner. Triofinans har vidare uppgett att användarna alltid kan säga upp prenumerationerna antingen manuellt via medföljande länk på kampanjerna eller via deras kundtjänst. Triofinans har bifogat underlag som visar anmälarnas uppgifter, när samtycket samlades in, tävlingsformuläret samt villkoren för tävlingen.

NIX-nämndens bedömning
Krav på samtycke vid sms-reklam
Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Det är i ärendet ostridigt att Triofinans har kontaktat anmälaren i marknadsföringssyfte trots att dennes telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon. Triofinans har emellertid anfört att anmälaren samtyckt till detta i samband med en tävling.

Kravet på samtyckets utformning vid tillämpningen av 19–21 §§ marknadsföringslagen har motsvarande innebörd som i GDPR. Det innebär bland annat att det ska vara frivilligt och informerat. Att samtycket ska vara informerat betyder att den som ger sitt samtycke ska ha full insikt i vad samtycket innebär och får för konsekvenser.

I förevarande fall finns på hemsidan, innan konsumenten tas till tävlingsformuläret, en informationstext om att konsumenten kan komma att bli kontaktad i marknadsföringssyfte av tävlingsarrangörernas samarbetspartners om konsumenten samtycker till detta genom att trycka på en knapp som tar denne vidare till tävlingsformuläret. Av texten framgår att konsumenten även kan välja att återkalla eller ändra sitt samtycke genom att trycka på en annan knapp i informationstexten. Genom att trycka på denna knapp ges konsumenten möjlighet att medge till kontakt i vissa kanaler, men konsumenten kan även välja att helt neka till kontakt i marknadsföringssyfte. I informationstexten ges även en länk till en lista i vilken samtliga företag står namngivna. Här ges konsumenten en möjlighet att välja bort de företag denne inte önskar ta emot marknadsföring från. Det finns även möjlighet att med ett knapptryck avmarkera samtliga företag.

NIX-nämnden bedömer att samtycket i detta fall uppfyller de krav som ställs på ett sådant. I samtyckestexten på förstasidan av tävlingsdeltagandet framgår att det är fråga om flera företag och länken till dessa är utmärkt. Följs länken nås tävlingsdeltagaren av en lista över samtliga företag som kan komma att kontakta denne, tillsammans med en möjlighet att välja bort de företag deltagaren inte önskar ta emot marknadsföring från. Med hänsyn till att samtliga företag är markerade som utgångspunkt är det även av betydelse för bedömningen att det genom ett knapptryck är möjligt att avmarkera samtliga.

Mot bakgrund av ovanstående finner NIX-nämnden att undantaget om att konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande är tillämpligt och Triofinans agerande kan således inte anses vara i strid med 19 § marknadsföringslagen. Ärendet lämnas utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2023 SMS eller MMS Friade Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies