Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Klirr Casino

Uttalande 2024-02-02

Dnr 23-449

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Klirr Casino

Frågeställning:

Krav på samtycke vid e-postreklam.
Krav på en tillfredsställande avregistreringsfunktion i e-postreklam

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han mottagit e-post från Klirr Casino i marknadsföringssyfte trots att han kontaktat deras supporttjänst och bett dem sluta skicka e-post. Anmälaren har uppgett att Klirr Casinos supporttjänst krävt skärmdumpar för att kunna tillmötesgå anmälarens begäran. Anmälaren har även uppgett att e-postutskicket saknat en tillfredsställande avregistreringsfunktion.

Företagets uppgifter
Klirr Casino har anfört att anmälaren förefaller av nämnden vara oidentifierad och att några andra uppgifter om anmälaren inte finns att tillgå i nämndens begäran om yttrande. Klirr Casino har vidare uppgett att någon kopia på den reklam som anmälan avser inte heller har bifogats nämndens begäran om yttrande och att det förefaller inte heller föreligga något annat underlag till ärendet annat än anmälarens påståenden. Klirr Casino har uppgett att det för dem är anmärkningsvärt att nämnden, utifrån endast anmälarens utsaga, kunnat göra en preliminär bedömning att bolaget agerat i strid med svensk lagstiftning. Klirr Casino har vidare anfört att nämnden inte förefaller ha begärt eller inhämtat underlag som styrker anmälarens påståenden, desto mindre kontrollerat om anmälaren faktiskt varit i kontakt med bolaget, och vad då bolaget i sådant fall informerat anmälaren eller att det åtminstone inte framgår av nämndens begäran om yttrande. Eftersom ärendet helt saknar uppgifter eller underlag som kan knyta anmälaren och påstådda reklamutskicket till Klirr Casino har Klirr Casino framfört att de inte kan göra något annat än att svara i generella ordalag.

Klirr Casino har uppgett följande. De skickar aldrig individuell e-post till en mottagare som (1) inte är en kund till bolaget och (2) gett samtycke till reklam. Förutom att ett sådant förfarande skulle stå i strid med svensk lagstiftning, har bolaget interna processer och riktlinjer som skulle hindra att en sådan situation överhuvudtaget skulle kunna uppstå. I det fall bolaget till sina kunder, som samtyckt till reklam, skickar e-post-reklam ska dessa alltid innehålla vägledning för hur kunden kan begära att marknadsföringen ska upphöra. Återigen har bolaget interna processer och riktlinjer för att säkerställa att lagkrav uppfylls. Däremot använder bolaget, i sin marknadsföring, olika annonsplatser för att brett marknadsföra bolagets spelplatser och underliggande spelprodukter. Ett exempel på en sådan annonsplats, och en aktör som erbjuder en sådan annonsplats, är Microsoft. Annonsintäkter används av Microsoft för att möjliggöra tjänster som är gratis för användaren, däribland mejlfunktioner. Annonser som visas användaren inom mejlfunktionens gränssnitt sker helt automatiskt, och väljs av Microsoft baserat på en rad allmänna faktorer som behandlas och hanteras av Microsoft själva. Klirr Casinos annonsering genom Microsoft är alltså inte individuell i sin utformning, eller av bolaget adresserats till en specifik fysisk person. Möjligen är det en sådan annonsering som anmälaren misstagit för obeställd reklam. Att fastställa att så är fallet är dock omöjligt då ärendet saknar underlag att utgå ifrån.

Klirr Casino har uppgett att de sammanfattningsvis är av uppfattningen att nämndens preliminära bedömning saknar grund. I huvudsak utgår Klirr Casinos bedömning ifrån att det i ärendet saknas några konkreta uppgifter att ta ställning till. Vidare är Klirr Casino av uppfattningen att dess implementerade processer säkerställer att bolaget uppfyller kraven i MFL.

Klirr Casino har i en ytterligare skrivelse uppgett att anmälarens e-postadress inte finns i deras register.

NIX-nämndens bedömning
Vad gäller de synpunkter som Klirr Casino har lämnat på hur nämnden formulerat begäran om yttrande så påverkar det inte nämndens bedömning av sakfrågan. I den begäran om yttrande som nämnden inledningsvis skickar till det företag som anmälaren uppgett som motpart redogör nämnden för en preliminär bedömning av företagets agerande, med utgångspunkt i anmälarens uppgifter. Begäran om yttrande skickas ut till anmälarens motpart i syfte att låta denne få yttra sig och ge sin ståndpunkt i saken. När nämnden sedan uttalar sig utgår nämnden i sin bedömning från samtliga uppgifter och eventuellt underlag som givits in till nämnden.

Utifrån anmälarens uppgifter och svaret från motparten gör nämnden följande överväganden.

Krav på samtycke vid e-postreklam
Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka e-postreklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Anmälaren har uppgett att han mottagit e-postreklam från Klirr Casino trots att han motsatt sig detta i kontakt med Klirr Casinos supporttjänst. Klirr Casino har motsatt sig anmälarens uppgifter, eftersom det saknas underlag som stöder anmälarens utsaga och som knyter anmälaren och det påstådda reklamutskicket till Klirr Casino. Klirr Casino har vidare uppgett att anmälarens e-postadress inte finns i deras register.

Vad gäller e-postreklam och dess utformning (inkl. avregistreringslänk) så ligger det närmast på den som anmäler att kunna visa att denne erhållit den påtalade reklamen samt då också vilken utformning denna haft. Information om detta lämnas då nämnden tar upp anmälan.

I förevarande fall har nämnden inte erhållit något underlag och parterna har lämnat olika uppgifter (ord står mot ord). Anmälaren har således inte visat att det skett en överträdelse. Anmälan lämnas därför utan bifall.

Krav på en tillfredsställande avregistreringsfunktion
Enligt 20 § marknadsföringslagen ställs det upp ett krav på att e-postreklam ska innehålla en giltig adress till vilken en konsument kan sända en begäran om avregistrering. Enligt anmälaren har e-postutskicken saknat en avregistreringslänk. Klirr Casino har motsatt sig anmälarens uppgifter eftersom det saknas underlag som stödjer uppgiften att anmälaren mottagit e-postreklam från Klirr Casino. Klirr Casino har uppgett att deras e-postutskick alltid innehåller en avregistreringslänk.

I förevarande fall har nämnden inte erhållit något underlag och parterna har lämnat olika uppgifter (ord står mot ord). Anmälaren har således inte visat att det skett en överträdelse. Anmälan lämnas därför utan bifall.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2023 E-post Friade Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.