Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Tryggsam

Uttalande 2023-12-28

Dnr 23-451

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Tryggsam

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av Tryggsam trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-Telefon.

Företagets uppgifter
Tryggsam har uppgett att personen i fråga har lämnat samtycke till att bli kontaktad i samband med en tävling via en samarbetspartner. Tryggsam har bifogat underlag som visar anmälarens uppgifter, när samtycket samlades in, tävlingsformuläret samt tävlingsvillkoren.

NIX-nämndens bedömning
Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i spärregistret NIX-Telefon
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknadsföraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kundförhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Det är i ärendet ostridigt att Tryggsam har kontaktat anmälaren i marknadsföringssyfte trots att deras telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-Telefon. Tryggsam har emellertid anfört att anmälaren samtyckt till detta i samband med att de deltagit i en tävling.

Kravet på samtyckets utformning vid tillämpningen av 19-21 §§ marknadsföringslagen har motsvarande innebörd som i GDPR. Det innebär bland annat att det ska vara frivilligt och informerat. Att samtycket ska vara informerat betyder att den som ger sitt samtycke ska ha full insikt i vad samtycket innebär och får för konsekvenser.

I tävlingsformuläret i förevarande fall finns en som utgångspunkt icke-markerad ruta för samtycke. Av texten bredvid rutan framgår att konsumenten genom att kryssa i rutan samtycker till att ”följande företag” får kontakta denne via telefon, e-post, SMS och postala utskick samt att konsumenten genom att registrera sig samtycker till villkoren och sekretesspolicyn. I texten ges en länk till villkor och information om dataskydd. Genom att följa länken nås konsumenten av information om personuppgiftsbehandlingen samt en lista i vilken samtliga företag som kan komma att kontakta konsumenten står namngivna. Här ges konsumenten även en möjlighet att välja bort de företag denne inte önskar att ta emot marknadsföring från. Det är möjligt att lämna rutan för samtycke icke-markerad och på så vis inte ge samtycke till behandling för någon part.

NIX-nämnden bedömer att samtycket i detta fall uppfyller de krav som ställs på ett sådant. I samtyckestexten på förstasidan av tävlingsdeltagandet framgår att det är fråga om flera företag och länken till dessa är utmärkt. Följs länken nås tävlingsdeltagaren av en lista över samtliga företag som kan komma att kontakta denne, tillsammans med en möjlighet att välja bort de företag deltagaren inte önskar ta emot marknadsföring från. Med hänsyn till att samtliga företag är markerade som utgångspunkt är det även av betydelse för bedömningen att det genom ett knapptryck är möjligt att avmarkera samtliga.

Mot bakgrund av ovanstående finner NIX-nämnden att undantaget om att konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande är tillämpligt och Tryggsams agerande är således inte i strid med 21 § marknadsföringslagen. Ärendet lämnas utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2023 Telemarketing Friade Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies