Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Tryggsam

Uttalande 2024-03-26

Dnr 23-451 ompr

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Tryggsam

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Tryggsam har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument i marknadsföringssyfte som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av Tryggsam trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har även efter Tryggsams yttrande bestridit det samtyckesunderlag som företaget lämnat till NIX-nämnden med motivering att anmälarens personuppgifter inte överensstämmer med anmälarens.

Företagets uppgifter
Tryggsam har uppgett att personen i fråga har lämnat samtycke till att bli kontaktad i samband med en tävling via en samarbetspartner. Tryggsam har bifogat underlag som visar anmälarens uppgifter, när samtycket samlades in, tävlingsformuläret samt tävlingsvillkoren.

NIX-nämndens bedömning
Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i spärregistret NIX-Telefon
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknadsföraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kundförhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Det är i ärendet ostridigt att Tryggsam har kontaktat anmälaren i marknadsföringssyfte trots att telefonnumret är registrerat i spärregistret NIX-Telefon. Tryggsam har emellertid anfört att anmälaren samtyckt till detta i samband med att denna deltagit i en tävling. Tryggsam har som stöd för sitt yttrande bifogat ett registerunderlag där det framgår att ett samtycke från anmälaren inhämtades den 20 november 2023 samt bifogat anmälarens kontaktuppgifter. Anmälaren har bestridit Tryggsams registerunderlag och poängterat att dessa kontaktuppgifter är felaktiga. NIX-nämnden har efter kontroll av anmälarens kontaktuppgifter mot Tryggsams registerunderlag upptäckt att anmälarens uppgivna kontaktuppgifter inte stämmer överens med Tryggsams inhämtade kontaktuppgifter. Att denna differens förekommer kan bero på olika faktorer som att anmälaren har flera telefonnummer eller uppgett ett felaktigt telefonnummer i samband med tävlingsregistrering. Däremot återstår den fakta att anmälare blivit uppringd på det telefonnummer som anmälare uppgett till NIX-nämnden och som även förekommer i NIX-Telefons spärregister sedan en längre tid. Nämnden finner det också underligt att Tryggsams samtycke inhämtades dagen innan anmälaren anmält händelsen när denna uppgett att han mottagit ett flertal samtal under veckan. NIX-nämnden tar i sin har beaktat att det förekommer fall där konsumenter glömmer att de i samband med ett tävlingsdeltagande lämnat ett samtycke till att tävlingens samarbetspartner kan komma att kontakta dessa i marknadsföringssyfte, men nämnden måste också göra en enskild bedömning av inkomna uppgifter till nämnden.

I det enskilda fallet finner NIX-nämnden Tryggsams uppgifter som bristfälliga, eftersom flera faktorer som att kontaktuppgifter och samtalstillfällen inte stämmer överens med det bifogade samtyckesunderlaget, och Tryggsam har således inte visat att samtycke från konsument förekom vid det anmälda samtalstillfället. NIX-nämnden finner mot bakgrund av detta att Tryggsam har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument i marknadsföringssyfte som tydligt motsatt sig sådan kontakt.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2023 Telemarketing Fällda Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.