Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Lensway

Uttalande 2024-01-16

Dnr 23-452

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Lensway

Frågeställning:

Krav på samtycke vid sms-reklam.
Krav på en tillfredsställande avregistreringsfunktion i sms-reklam

NIX-nämndens beslut:

Lensway har brutit mot 19 § marknadsföringslagen då sms-reklam skickats till konsument utan dennes samtycke

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att hon mottagit obeställd reklam via sms från Lensway. Anmälaren har uppgett att hon köpt saker från Lensway men att hon varit tydlig med att hennes telefonnummer inte får användas i marknadsföringssyfte. Anmälaren har även uppgett att när hon försökt avregistrera sig från sms-reklam har hon fått ett meddelande om att hon måste betala för att kunna avregistrera sitt nummer.

Företagets uppgifter
Avseende krav på samtycke vid SMS-reklam har Lensway uppgett att de som legal grund för deras marknadskommunikation använder ”berättigat intresse” då detta rör sig om en kund som gjort en beställning av dem 13 januari 2022. Beställningen gjordes per telefon med deras kundservice och när ordern lades har de inte uppfattat att kunden velat avsäga sig marknadsföring. I dagsläget kan de inte bevisa vad som sagts i det samtalet, så där står ord mot ord. De följer dock rådande regelverk och erbjuder kunderna möjligheten att avregistrera sig i alla deras kanaler, när de får sin första kommunikation om de anser att den inte är önskvärd. Anmälaren har kontaktat deras kundservice den 26 november 2023 via mail (stängt den dagen) och i samband med att ärendet behandlas 28 november 2023, har denne avregistrerats enligt önskemål och ej erhållit fler utskick. Lensway har vidare uppgett att de även använder samtycke som legal grund, i de fall det rör sig om en frivilligt anmäld prenumerant till deras kommunikation/tjänster där det ännu inte finns ett kundförhållande. I detta fall har det funnits ett kundförhållande, varför ett samtycke ej varit relevant.

Avseende krav på avregistreringsfunktion i SMS-reklam har Lensway uppgett att deras bedömning är att de alltid inkluderar en avregistreringsfunktion med deras utskick. Lensway har uppgett att de dock bytt plattform för deras SMS-utskick under oktober, vilket betyder att avregistreringsfunktionen fungerar på ett annat sätt än vad den gjort tidigare. Funktionen skiljer sig dock inte från andra aktörer i branschen där man skickar en stoppkod till ett svarsnummer. I samtliga i anmälan tre bifogade utskick från dem syns denna instruktion tydligt att kund ska skicka: LWS U-SMS till svarsnumret 72025. Det finns tekniska begränsningar med kanalen i hur tydlig denna instruktion kan göras, men deras bedömning är att de följer branschpraxis här, samtidigt som de undersöker möjligheterna med deras leverantör om en tydligare stoppkod (textsträng) för att undvika missförstånd.

Avseende anmälarens påstående att denne får betala för avregistreringen har Lensway uppgett att detta påstående inte stämmer då svarsnumret 72025 är registrerat på Lensway och de belastas för de mottagna meddelanden som kommer in till det numret. Den information Lensway fått från deras leverantör, är att vissa typer av mobiltelefoner/operativsystem har som default en inbyggd varningsfunktion som ska varna ägaren av enheten att de interagerar med en avgiftsbelagd shortcode (SC-nummer), men inga tilläggskostnader ska tillkomma från Lensway eller telefonoperatören. Detta meddelande kommer alltså från mobiltelefonens inställningar och är ingenting som kan styras av vare sig Lensway eller deras leverantör.

NIX-nämndens bedömning
Krav på samtycke vid sms-reklam
Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

I 19 § marknadsföringslagen anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots att denne inte givit samtycke till det. Marknadsföraren får kontakta konsumenten om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren och denne har fått konsumentens telefonnummer i samband med försäljningen. Detta gäller under förutsättning att konsumenten inte motsatt sig att hennes telefonnummer används i marknadsföringssyfte och att marknadsföringen avser marknadsförarens egna, likartade produkter. Konsumenten ska även i samband med försäljningstillfället ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.

Det är i ärendet ostridigt att anmälaren varit kund hos Lensway när anmälaren mottagit sms-reklam. Anmälaren har uppgett att hon motsatt sig sms-reklam från Lensway. Lensway har uppgett att de inte uppfattat att anmälaren motsatt sig marknadsföring via sms i samband med försäljningstillfället.

Det är marknadsföraren som har bevisbördan för att giltigt samtycke föreligger, eller, att undantaget i 19 § marknadsföringslagen föreligger. Det är således Lensway som måste visa att anmälaren inte motsatt sig marknadsföring via sms. Lensway har inte redovisat något underlag som styrker att anmälaren inte motsatt sig sms-reklam från Lensway. NIX-nämnden bedömer därför att det inte är visat att undantaget till kravet på samtycke för sms-reklam är tillämpligt. Lensway har inte heller visat att samtycke förelegat från anmälaren. Lensway har därmed agerat i strid med 19 § marknadsföringslagen.

Krav på en tillfredsställande avregistreringsfunktion
Enligt 20 § marknadsföringslagen ställs det upp ett krav på att sms-reklam ska innehålla en giltig adress till vilken en konsument kan sända en begäran om avregistrering. Enligt anmälan har sådan adress funnits i sms-reklamen men att det erfordrats betalning för att kunna avregistrera sig. Lensway har bestridit denna uppgift och har uppgett att avregistrering sker genom att skicka en stoppkod till ett svarsnummer och att vissa mobiltelefoner/operativsystem har en inbyggd funktion som varnar för avgifter men att inga tilläggsavgifter ska tillkomma varken från Lensway eller telefonoperatören. Det är NIX-nämndens bedömning att den avregistreringsfunktion som funnits uppfyller de krav som ställs på en sådan och att Lensway inte agerat i strid med 20 § marknadsföringslagen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2023 SMS eller MMS Fällda Friade Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies