Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Enklare ekonomi AB

Uttalande 2024-02-13

Dnr 23-483

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Enklare ekonomi AB

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon.
Krav på samtycke vid sms-reklam

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av Enklare ekonomi AB tolv gånger trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-Telefon.

Anmälaren har vidare uppgett att han mottagit obeställd reklam via sms trots att han inte har lämnat samtyckte till det. Av underlaget framgår även att sms:et saknat en tillfredställande avregistreringsfunktion.

Företagets uppgifter
Enklare ekonomi AB har uppgett att företaget efter en intern utredning inte kan finna några samtal i företagets system där konsumenten kontaktats av bolaget. Vidare har Enklare ekonomi AB anfört att det telefonnummer som anmälaren uppgett har ringt upp denna tillhör företagets kundtjänst, vilket enbart används för inkommande samtal. Enklare ekonomi AB har vidare uppgett att de inte bedriver telefonmarknadsföring via affiliate-, eller whitelabel bolag och finner därför inget underlag på varför konsumenten uppgett att denna kontaktats ett flertal gånger av Enklare ekonomi AB.

Gällande de anmälda smsutskicken har Enklare ekonomi AB anfört att konsumenten 2023-12-12 ansökt om lån genom Pluskredit. I samband med låneansökan har konsumenten godkänt att Firstborn Group LTD och dess samarbetspartners får skicka marknadsföring om låneerbjudanden genom sms, e-post, whatsapp och telefonmarknadsföring. På Firstborn Group LTDs hemsida redogörs att Enklare ekonomi AB är ett av bolagets samarbetspartners. Enklare ekonomi AB anser därför att de haft erforderligt samtycke att skicka sms till konsumenten. Enklare ekonomi AB har även under den interna utredningen fastställt att avregistreringsfunktionen för dessa sms har fungerat vid tillfället då de anmälda sms:en skickades ut. Företaget förklarar det inträffade genom att konsumenten på något sätt troligen inte fått avregistreringssms:et att levereras. Bolaget antar därför att orsaken till felmeddelande grundar sig på att Konsumenten inte skrivit in korrekt telefonnummer eller ord när denna försökt att avregistrera sig. Enklare ekonomi AB har slutligen anfört att de 2024-01-09 avregistrerat konsumenten manuellt efter att anmälan inkom.

NIX-nämndens bedömning
Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i spärregistret NIX-Telefon

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknadsföraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kundförhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Krav på samtycke vid sms-reklam
Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

I 19 § marknadsföringslagen anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots att denne inte givit samtycke till det. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sitt mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.

Krav på en tillfredsställande avregistreringsfunktion
Enligt 20 § marknadsföringslagen ställs det upp ett krav på att sms-reklam ska innehålla en giltig adress till vilken en konsument kan sända en begäran om avregistrering. Enligt anmälan har sådan adress funnits i sms-reklamen men har inte fungerat.

I ärendet är det stridigt om anmälaren blivit uppringd av Enklare ekonomi AB. Anmälaren hävdar att denna blivit uppringd i marknadsföringssyfte 12 gånger medan Enklare ekonomi AB har yttrat att så inte är fallet. NIX-nämnden anser det märkligt att Enklare ekonomi AB inte kan se de 12 uppringda samtal som konsumenten anmält. Nämnden anser däremot efter inkomna uppgifter att den frågan blir sekundär i förhållande till om konsumenten på förhand samtyckt till den påförda marknadsföringen och undantag för NIX-Telefon således förelåg vid tidpunkten. Inkomna uppgifter till nämnden visar att konsumenten samtyckt till både sms och telemarketing från samarbetspartners till Firstborn Group LTD. Samtycket skedde i samband med en låneansökan via Pluskredit där konsumenten samtyckt till att Enklare ekonomi AB som samarbetspartner får kontakta denna. NIX-nämnden har efter granskning av den hemsida en konsument som ansöker om lån hos Pluskredit via konstaterat att konsumenter ges möjlighet att frivilligt samtycka via en kryssruta i samband med ansökan. NIX-nämnden finner av ovanstående bedömning att Enklare ekonomi AB vid samtalen och smsen måste ansett ha haft ett erfoderligt samtycke att kontakta anmälaren.

Den sista frågan att besvara är om sms-utskicken kan anses haft en fungerande avregistreringsfunktion enligt 20 § marknadsföringslagen. Av redogjorda uppgifter finner NIX-nämnden inget underlag för att så inte var fallet vid utskicken. Enklare ekonomi AB har hänvisat till att funktionen fungerade korrekt. Nämnden har vid tidigare ärenden kunnat konstatera att det är vanligt förekommande att konsumenter skriver fel ord för avregistrering och att avregistreringen därför inte går igenom. Nämnden kan inte utesluta att det skett även i detta enskilda fall. 

Ärendet lämnas i sin helhet utan vidare åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare


 


2023 Telemarketing SMS eller MMS Friade Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.