Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling/Kalmarsund Fastighetsförmedling AB

Uttalande 2024-02-12

Dnr 24-008

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling/Kalmarsund Fastighetsförmedling AB

Frågeställning:

Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom Nej Tack-skylt

NIX-nämndens beslut:

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling/Kalmarsund Fastighetsförmedling AB har brutit mot 21 § marknadsföringslagen då företaget delat ut oadresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig detta

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att denne mottagit oadresserad reklam trots att han med en Nej Tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte vill ha oadresserad reklam.

Företagets uppgifter
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling har uppgett följande. Länsförsäkringar Fastighetsförmedling är ett franchisekoncept för fastighetsförmedling, inom vilket verksamhet bedrivs över hela Sverige. Varje enskilt franchisetagarbolag är en egen juridisk person som ytterst ansvarar för den egna verksamheten och själv svarar inför tredje man. Mot bakgrund av detta får antas att anmälaren avsåg att rikta sin anmälan mot Kalmarsund Fastighetsförmedling AB, som är det företag som bedriver fastighetsförmedlingsverksamhet i Kalmar under Länsförsäkringar Fastighetsförmedlings varumärke. När det gäller ärendet i sak vill de framföra att de är medvetna om att ”Nej tack”-skyltning ska respekteras vid utdelning av oadresserad reklam. Av den anledningen är de alltid väldigt noga med att instruera alla deras anställda om att inte under några omständigheter dela ut oadresserad reklam när det finns en ”Nej tack”-skylt på dörren/brevlådan. Utdelningen måste i detta fall därför ha skett av misstag och får hänföras till den mänskliga faktorn. De ser naturligtvis allvarligt på detta och vill beklaga det inträffade. Vidare vill de betona att det är viktigt för dem att följa de regelverk och affärsseder som är tillämpliga i deras verksamhet, inklusive god marknadsföringssed och marknadsföringslagens bestämmelser. De har därför omgående vidtagit åtgärder i ärendet genom att uppmärksamma alla på kontoret om händelsen samt förbättrat deras rutiner så att något liknande inte ska inträffa igen.

NIX-nämndens bedömning
Fråga om motpart
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling har gjort en partsinvändning. Bolaget har därvid uppgett att varje enskilt franchisetagarbolag är en egen juridisk person som ytterst ansvarar för den egna verksamheten och själv svarar inför tredje man. Mot bakgrund av det ska anmälan avse Kalmarsund Fastighetsförmedling AB, som är det företag som bedriver fastighetsförmedlingsverksamhet i Kalmar under Länsförsäkringar Fastighetsförmedlings varumärke.

NIX-nämnden har i ett tidigare uttalande mot Länsförsäkringar Fastighetsförmedling uttalat följande avseende korrekt motpart:

”Marknadsföringen har skett med Länsförsäkringar Fastighetsförmedlings varumärke som avsändare. Ett syfte är att använda det betydligt mer välkända varumärket i kommunikationen för att därigenom nå ett bättre resultat. Franchisegivaren drar således nytta av den kommunikation som förekommer och det är enligt nämnden då rimligt att franchisegivaren också tar ansvar för marknadsföringen ifråga. Redan detta är enligt nämnden skäl nog för att Länsförsäkringar Fastighetsförmedling också ska vara rätt motpart i nu aktuellt fall.

Därutöver framgår av 23 § marknadsföringslagen att ansvar för viss marknadsföring kan åläggas även den som i övrigt väsentligt har bidragit till den påtalade marknadsföringen. Nämnden anser därvid att Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, genom att upplåta användningen av varumärket, väsentligen har medverkat till marknadsföringen ifråga.”

NIX-nämnden anser således att Länsförsäkringar Fastighetsförmedling har ett ansvar för hur bolagets varumärke används samt att Länsförsäkringar Fastighetsförmedling delar ansvaret för den nu påtalade marknadsföringen.

Oadresserad direktmarknadsföring trots Nej Tack-skylt
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden genom oadresserad reklam.

Det är ostridigt att det har delats ut reklam till en konsument vars brevlåda varit försedd med Nej-tack-dekal. Något undantag har inte visats tillämpligt i ärendet och agerandet står därmed i strid med 21 § marknadsföringslagen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2024 Oadresserad direktreklam Fällda Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.