Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Open Infra Operator AB

Uttalande 2024-02-12

Dnr 24-021

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Open Infra Operator AB

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. Krav på samtycke vid sms-reklam

NIX-nämndens beslut:

Open Infra Operator AB har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument i marknadsföringssyfte som tydligt motsatt sig det.
Open Infra Operator AB har brutit mot 19 § marknadsföringslagen då sms-reklam skickats till konsument utan dennes samtycke

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av Open Infra Operator AB trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har även uppgett att denna mottagit sms-reklam från företaget.

Företagets uppgifter
Open Infra Operator AB har uppgett att de beklagar det inträffade och hänvisar till att kontakten mot konsumenten skett via en samarbetspartner till företaget. Open Infra Operator AB har efter det inträffade säkerställt att samarbetspartnern alltid synkar med NIX-registret framöver vid eventuella utskick och telefonsamtal. Open Infra Operator AB har vidare uppgett att de säkerställt att konsumenten i framtiden inte kommer bli kontaktad av företaget.

NIX-nämndens bedömning
Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i spärregistret NIX-Telefon

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknadsföraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kundförhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Det är i ärendet ostridigt att Open Infra Operator AB kontaktat konsument som är uppförd i spärregistret NIX-Telefon. Något undantag för reglerna har inte ansetts applicerbart. NIX-nämnden finner således mot bakgrund av ovanstående uppgifter att Open Infra Operator AB har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument i marknadsföringssyfte som tydligt motsatt sig sådan kontakt.

Krav på samtycke vid sms-reklam
Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

I 19 § marknadsföringslagen anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots att denne inte givit samtycke till det. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sitt mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.

Av underlaget i ärendet framgår inga uppgifter om att samtycke från konsumenten förelåg vid tidpunkten för reklam-utskicken. NIX-nämnden gör således bedömningen att Open Infra Operator AB skickat sms-reklam i strid med 19 § marknadsföringslagen eftersom anmälaren inte samtyckt till det.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare


 


2024 Telemarketing SMS eller MMS Fällda Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies