Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Reducero AB

Uttalande 2024-03-26

Dnr 24-022

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Reducero AB

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av Reducero trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-Telefon.

Företagets uppgifter
Reducero AB (Reducero) har uppgett att företaget köper in telefonnummer från olika leverantörer. Samtliga telefonnummer ska enligt Reduceros avtal med leverantörerna vara tvättade mot NIX-registret. I det specifika fallet skedde samtalet genom en tidigare telemarketingleverantör från Reducero som numera är avstängd. Reducero har vidare uppgett att leverantören i fråga på eget bevåg matat in telefonnumret i uppringningssystemet utan att kontrollera telefonnumret mot NIX-registret. Agerandet strider mot det uppdragsavtal som gällde mellan Reducero och leverantören vid tiden för samtalet samt mot Reduceros policies och riktlinjer för försäljning. Reducero har även uppgett att samtliga säljare åt företaget är instruerade inklusive telemarketingleverantörer att respektera konsumenters avböjande av marknadsföring. Om en konsument upplyser en säljare på att denna är med i NIX-registret ska säljaren avsluta samtalet och spärra telefonnumret. Reducera har yttrat att konsumentens uppgifter om att säljaren kommenterat att NIX-registret inte gäller är således ett felaktigt agerande och emot Reduceros policys och uppdragsavtal. Efter anmälan har avtalet med telemarketingleverantören sagts upp och samarbetet har avslutats.

NIX-nämndens bedömning
Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i spärregistret NIX-Telefon
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknadsföraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kundförhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Av ovanstående uppgifter framkommer att Reduceros telemarketingleverantör kontaktat en konsument som är med i NIX-Telefons spärregister. Denna säljare har även uppgett för konsumenten att NIX-spärregister inte gäller och således gått emot Reduceros uppdragsavtal och policy. NIX-nämnden anser att Reducero bör säkerställa att en NIX:ad konsument inte kontaktas i syfte att marknadsföra deras produkter men att en kontroll mot spärregistret även bör kunna utföras av tredje part. I sådant fall ske den tredje parten ges tydliga instruktioner kring hur konsumenter får kontaktas. I föregående fall har Reducero anlitar en telemarketingleverantör för att utföra denna kontroll mot NIX-Telefons spärregister. Reducero har även tydligt instruerat telemarketingleverantören hur denna ska agera mot NIX:ade konsumenter, riktlinjer som leverantören frångått.

Det kan rimligen anses att ett företag som upptäcker upprepade eller allvarliga brister hos sin anlitade leverantör överväger att avsluta detta avtalsförhållande för att säkerställa att regler kring NIX-Telefon efterföljs, något som Reducero gjort efter anmälan.

NIX-nämnden finner således att Reducero har gjort vad som rimligen kan krävas av företaget för att säkerställa att en konsument i spärregistret NIX-Telefon inte kontaktas, att leverantören på eget bevåg frångått företagets riktlinjer kan inte ålägga Reducero ansvar i det enskilda fallet.

Ärendet lämnas utan vidare åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare


 


2024 Telemarketing Friade Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.