Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Zmarta AB

Uttalande 2024-04-17

Dnr 24-030

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Zmarta AB

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av Zmarta AB trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har även uppgett att han under samtalen bett företaget att sluta kontakta honom.

Företagets uppgifter
Zmarta AB (Zmarta) har uppgett att konsumenten i fråga har blivit uppringd trots att denna är införd i NIX-Telefons spärregister eftersom det i juni 2022 uppstod en kundrelation mellan parterna när konsumenten genomförde en lånejämförelse via Zmarta. I samband med lånejämförelsen godkände konsumenten Zmartas användarvillkor för förmedlingstjänsten samt deras dataskyddspolicy. I dataskyddspolicyn framgår att kundens kontaktuppgifter kan komma att användas för direktmarknadsföring av Zmartas liknande tjänster samt hur kunden kan gå till väga för att motsätta sig sådan marknadsföring. Zmarta har vidare anfört att de i deras samtalsloggar kan se att de ringt konsumenten tre gånger under maj 2023 och fyra gånger under januari 2024. Efter genomlysning av samtalen har företaget konstaterat att konsumenten inte motsatt sig vidare kontakt under något av samtalen. Zmarta har vidare uppgett att de inte har som avsikt att kontakta kunder som inte önskar direktmarknadsföring och därför har rutiner för spärregister. Anmälaren har efter inkommen anmälan blivit registrerad på företagets interna spärrlista.

NIX-nämndens bedömning
Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i spärregistret NIX-Telefon
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknadsföraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kundförhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Av ovanstående uppgifter framgår att en konsument blivit kontaktad av Zmarta efter att denna samtyckt till direktmarknadsföring i samband med nyttjandet av en låneförmedlingstjänst hos företaget. Zmarta har inför NIX-nämnden styrkt att anmälaren motsatt sig fortsatt direktmarknadsföring från företagen under samtalen. NIX-nämnden vill poängtera att en motsägelse tydligt måste framgå och att en konsument endast nekar eventuella erbjudanden inte är att betraktas som en tydlig motsägelse. Zmarta har även till nämnden styrkt att det förelåg ett kundförhållande vilket undantar NIX-Telefons regler. Således lämnas anmälan utan vidare åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare


 


2024 Telemarketing Friade Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.