Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Pluskredit

Uttalande 2024-02-26

Dnr 24-038, 24-039, 24-040 samt 24-041

Anmälare:

Fyra konsumenter

Motpart:

Pluskredit

Frågeställning:

Krav på samtycke vid sms-reklam. Krav på samtycke vid e-postreklam

NIX-nämndens beslut:

Ärendena lämnas utan åtgärd

Anmälarnas uppgifter
Anmälarna har uppgett att de mottagit obeställd reklam via sms utan att ha lämnat samtyckte till det. Anmälaren i 24-041 har uppgett att denne mottagit obeställd reklam via e-post utan att ha lämnat samtycke till det.

Företagets uppgifter
Pluskredit har uppgett att anmälarna samtyckt till marknadsföring genom att delta i en pristävling med Luna Park som Pluskredit samarbetar med. Pluskredit har uppgett att anmälarna alltid kan säga upp prenumerationerna genom att kontakta deras kundtjänst direkt eller genom att klicka på medföljande länk längst ned på kampanjerna. Pluskredit har bifogat underlag med uppgifter som visar när anmälarnas samtycke samlades in, villkoren för tävlingen och tävlingsformuläret.

NIX-nämndens bedömning
Krav på samtycke vid sms- och epostreklam
Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms- och e-postreklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Det är i ärendet ostridigt att Pluskredit har kontaktat anmälarna i marknadsföringssyfte via sms och e-post. Pluskredit har emellertid anfört att anmälarna samtyckt till detta i samband med att de deltagit i en tävling.

Kravet på samtyckets utformning vid tillämpningen av 19-21 §§ marknadsföringslagen har motsvarande innebörd som i GDPR. Det innebär bland annat att det ska vara frivilligt och informerat. Att samtycket ska vara informerat betyder att den som ger sitt samtycke ska ha full insikt i vad samtycket innebär och får för konsekvenser.

I tävlingsformulären i förevarande fall finns en som utgångspunkt icke-markerad ruta för samtycke. Av texten bredvid rutan framgår att konsumenten genom att kryssa i rutan samtycker till att ”följande företag” får kontakta denne via telefon, e-post, SMS och postala utskick samt att konsumenten genom att registrera sig samtycker till villkoren och sekretesspolicyn. I texten ges en länk till villkor och information om dataskydd. Genom att följa länkarna nås konsumenten av information om personuppgiftsbehandling samt en lista i vilken samtliga företag som kan komma att kontakta konsumenten står namngivna. Här ges konsumenten även en möjlighet att välja bort de företag denne inte önskar att ta emot marknadsföring från. Det är möjligt att lämna rutan för samtycke icke-markerad och på så vis inte ge samtycke till behandling för någon part.

NIX-nämnden bedömer att samtyckena i detta fall uppfyller de krav som ställs på ett sådant. I samtyckestexten på förstasidan av tävlingsdeltagandet framgår att det är fråga om flera företag och länken till dessa är utmärkt. Följs länken nås tävlingsdeltagaren av en lista över samtliga företag som kan komma att kontakta denne, tillsammans med en möjlighet att välja bort de företag deltagaren inte önskar ta emot marknadsföring från. Med hänsyn till att samtliga företag är markerade som utgångspunkt är det även av betydelse för bedömningen att det genom ett knapptryck är möjligt att avmarkera samtliga.

Mot bakgrund av ovanstående finner NIX-nämnden att undantaget om att konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande är tillämpligt och Pluskredits agerande är således inte i strid med 21 § marknadsföringslagen. Ärendena lämnas utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2024 SMS eller MMS Friade Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.