Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Moment Group AB

Uttalande 2024-04-24

Dnr 24-043

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Moment Group AB

Frågeställning:

Adresserad reklam till konsument som tydligt motsatt sig det

NIX-nämndens beslut:

Moment Group AB har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ha delat ut adresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig detta

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att denne mottagit adresserad direktmarknadsföring från Moment Group AB trots att anmälaren är införd i spärregistret NIX adresserat.

Företagets uppgifter
Moment Group AB (företaget) har uppgett att konsumenten gjort ett köp hos Moment Group ABs dotterbolag China Teatern (Oscarsteatern AB) den 16 mars 2022 och att de därav anser att föreligger ett etablerat kundförhållande. Av China Teaterns integritetspolicy, vilken konsumenten har läst och godkänt i samband med sitt köp, framgår att China Teatern lagrar information om köp i 36 månader efter köptillfället. Lagringstiden motiveras av att inköpt biljett anses vara en så kallad sällanköpt vara och att det därmed anses finnas ett berättigat intresse för China teatern (Oscarsteatern AB) att lagra uppgifterna under en längre tid än den normalt rekommenderade tidsfristen. Marknadsinformationen som har skickats ut avser en liknande produkt.

Av integritetspolicyn, som har lästs och godkänts av konsumenten, framgår även att information om köp kan komma att delas med Oscarsteatern AB:s moderbolag 2Entertain AB och dess övriga dotterbolag. Kund har informerats om att denne kan kontakta China Teatern eller Oscarsteatern AB för att begära radering av uppgifterna.

NIX-nämndens bedömning
Adresserad direktreklam till konsumenter i NIX adresserats spärregister
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sig till spärregistret NIX adresserat anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot adresserad direktmarknadsföring.

I reglerna för NIX adresserat anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknadsföraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kundförhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Av underlaget i ärendet framgår att konsumenten genomfört ett köp den 16 mars 2022 hos Moment Group AB:s dotterbolag China Teatern. Konsumenten har i samband med köpet samtyckt till att motta erbjudanden från företaget och dess moder- och dotterbolag. Av information till en konsument framgår i en länkad integritetspolicy som återfinns i samband med den kryssruta som en kund möts av vid ett köp hos China Teatern att denna vid köpet och ifyllandet av kryssrutan samtycker till att motta erbjudanden av moder- och dotterbolag till Moment Group AB. Således har Moment Group AB visat att ett etablerat kundförhållande förelåg efter den 16 mars 2022 eftersom konsumenten i samband med biljettköpet hos dotterbolaget samtyckt till sådan direkt marknadsföring.

Det är inte visat att anmälaren efter köpet har kontaktat Moment Group AB och tydligt motsatt sig fortsatt reklam, men det är ostridigt att anmälaren vid tillfället då han mottog reklamen var spärrad i NIX adresserat samt att kundförhållandet till Moment Group AB upphört för över 11 månader sedan. Nämnden har att ta ställning till om det i förevarande fall finns skäl att frångå regeln om 12 månader för att möjliggöra en längre tidsrymd.

I huvudsak gäller undantaget för etablerat kundförhållande i 12 månader men Moment Group AB har anfört att den typ av produkt som konsument köpt en teaterbiljett är av sådan unik art att det kundförhållandet måste anses föreligga under längre tid. Syftet med att undanta marknadsföring för liknande produkter vid etablerat kundförhållande är att ett företag ska ges möjlighet att erbjuda liknande produkter som kan intressera konsumenten. I föregående fall rör det marknadsföring för en annan teater på annan plats vilket kan falla under begreppet liknande produkt. NIX-nämnden bedömer att ett kundförhållande i många fall bör anses bestå en längre period än 12 månader och att detta bör bedömas utifrån vilken produkt som förvärvats. En anmälan till spärregistret NIX adresserat får dock anses vara ett tydligt uttryck för konsumentens önskemål att inte erhålla adresserad direktreklam. I det anmälda ärendet har utskicket av den anmälda reklamen skickats efter att 23 månader har passerat från köpet.

Sammantaget anser NIX nämnden att, såvitt avser undantag från spärregistret NIX adresserat, en period om 12 månader är väl avvägd. Gällande så kallade sällanköpta varor finns det ingen grund för att sådana varor ska undantas från reglerna om NIX adresserat. Tidsrymden om 12 månader måste anses tillräcklig för att företag skall ges skälig möjlighet att exempelvis utreda om konsumenten önskar återuppta kundförhållandet eller om intresse finns för fortsatt marknadsföringskontakt. Det rör i det enskilda ärendet nästintill en dubbel tidsrymd, vilket NIX-nämnden inte finner att Momentum Group AB har visat kan falla under undantaget ”särskilda skäl” för reglerna kring NIX adressat.

Mot bakgrund av detta bedömer NIX-nämnden att Moment Group AB agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare


 


2024 Adresserad direktreklam Fällda Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.