Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Krisskydd Sverige AB

Uttalande 2024-06-03

Dnr 24-056

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Krisskydd Sverige AB

Frågeställning:

Krav på samtycke vid e-postreklam.
Krav på en tillfredsställande avregistreringsfunktion i e-postreklam

NIX-nämndens beslut:

Krisskydd Sverige AB har brutit mot 19 § marknadsföringslagen då e-postreklam skickats till konsument utan dennes samtycke. Resterande del lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att hon mottagit e-post från Krisskydd Sverige AB i marknadsföringssyfte utan att hon samtyckt till det. Anmälaren har även uppgett att e-postutskicket saknat en tillfredsställande avregistreringsfunktion eftersom anmälaren två gånger (via länk och telefonsamtal) avregistrerat sig för utskicken sedan 2020/2021.

Företagets uppgifter
Krisskydd Sverige AB (Krisskydd) har uppgett att anmälaren registrerat sig för e-postutskick igen den 6 juni 2023. Den första kontakten Krisskydd har haft med anmälan är daterad 1 maj 2022. Alla e-postutskick från Krisskydd skickas ut via mailadressen info@krisskydd.se med tillhörande avregistreringslänk. Krisskydd har vidare anfört att användaren efter avregistrering vid senare tillfälle inte ska mottagit flera utskick. Krisskydd har däremot uppgett att de inte vid utredning av anmälan kan hitta konsumentens kontaktuppgifter eftersom denna är avregistrerad för e-postutskick då denne bett om att bli bortglömd och uppgifterna har då raderats.

NIX-nämndens bedömning
Krav på samtycke vid e-postreklam
Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka e-postreklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Av underlaget i ärendet framgår att konsumenten vid någon tidpunkt har samtyckt till e-postreklam från Krisskydd. Krisskydd har uppgett att de efter att samtycket återkallas inte skickat ut fler e-postutskick. Anmälaren har motstridigt sig Krisskydd uppgifter genom att skicka underlag på de e-postutskick hon mottagit. Vad gäller e-postreklam och dess utformning (inkl. avregistreringslänk) så ligger det närmast på den som anmäler att kunna visa att denne erhållit den påtalade reklamen samt då också vilken utformning denna haft. Information om detta lämnas då nämnden tar upp anmälan, vilket anmälaren har gjort. Vidare ligger det närmast motparten att visa att ett samtyckesunderlag förelåg vid utskicken av e-postreklamen.

I förevarande fall har nämnden inte erhållit något samtyckesunderlag och parterna har lämnat olika uppgifter (ord står mot ord). Krisskydd har således inte visat att det förekom ett samtycke vid utskicken. Mot bakgrund av detta bedömer NIX-nämnden att Krisskydd agerat i strid med 19 § marknadsföringslagen.

Krav på en tillfredsställande avregistreringsfunktion
Enligt 20 § marknadsföringslagen ställs det upp ett krav på att e-postreklam ska innehålla en giltig adress till vilken en konsument kan sända en begäran om avregistrering.

Det är i ärendet stridigt om anmälaren mottagit e-postutskick efter att en avregistrering genomförts. Anmälaren menar att en avregistering genomförtsunder 2020/2021 medan Krisskydd uppger att anmälaren registerade sig på nytt för utskick 6 juni 2023. De två anmälda e-postutskicken skickades i februari 2024. Anmälaren har inkommit bilagor på att denna mottagit dessa e-postutskick. Krisskydd har däremot uppgett att de inte mottagit en avgregistrering innan dessa skickats ut. Av inkomna uppgifter framgår att anmälaren har mottagit två e-postutskick i februari. Krisskydd har styrkt att dessa utskicken haft en fungerande avregistreringsfunktion. Av anmälarens uppgifter framgår endast denna mottagit utskicken, men det finns inget underlag på att en avregistrering faktiskt skett. Krisskydd har vidare angett att det i vart fall i nuvarande stund föreligger en avregisteringsspärr på anmälaren som fungerat korrekt. NIX-nämnden anser att ingen överträdelse av 20 § marknadsföringslagen har bevisats och lämnar denna del utan vidare åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare


 


2024 E-post Fällda Avgjorda ärenden Friade
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.